Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering i förskoleåldern del 5, inför läs- och skrivinlärningen
Nivå 3. Förkunskaper: Förskolekurser del 1 och 3

Rekommenderade förkunskaper: Förskolekurser del 1, 2, 3 och 4.

 

På den här kursen tar vi upp hur primitiva reflexer inverkar på visuella färdigheter som är

av grundläggande betydelse för läsförmågan, till exempel samsyn och ackommodation.

Enkla reflexövningar förbättrar seendet så att barnet har möjlighet att lära sig läsa.

Kursen tar också upp orsaker till fonologiska problem, problem med läsförståelse och skrivsvårigheter

samt hur man kan använda rytmiska övningar och reflexintegrering för att lägga en grund så att man

slipper sådana problem i skolåldern.

 

Vem vänder sig kursen till?

Detta är en fortsättningskurs som är ett nödvändigt komplement för var och en som vill

förstå hur kvarstående primitiva reflexer och motorisk oförmåga påverkar visuella färdigheter.

 

Orsaker till läs- och skrivsvårigheter

Enligt den moderna svenska dyslexiforskningen definieras dyslexi eller ”specifika läs-

och skrivsvårigheter” som brister i det fonologiska systemet. Sådana brister kännetecknas

bland annat av nedsatt förmåga att uppfatta och känna igen de ljud som språket består av

och att “översätta” dessa ljud till bokstäver och bokstäverna till ljud.

Enligt den svenska dyslexiforskningen har motorisk träning ingen effekt vid dyslexi, vilket man

menar ska behandlas med intensiv lästräning och bättre läsundervisning. Alla insatser som

fokuserar på annat än elevens språkliga utveckling får enligt svenska experter negativa effekter

“eftersom de reducerar utrymmet för insatser som dokumenterat leder till bättre läs- och

skrivutveckling”.

 

Dyslexiforskare i andra länder delar inte denna uppfattning. Under den senaste tioårsperioden

har internationella vetenskapliga tidskrifter publicerat ett antal artiklar, som bland annat visar

att barn med dyslexi har visuella problem och även kan ha nedsatt auditiv perception.

Undersökningar har visat att dyslexi ofta sammanfaller med dålig motorik och dålig balans

och att dysfunktion i lillhjärnan kan ligga till grunden för många svårigheter vid dyslexi.

 

Studier med hjärnavbildande metoder har visat onormal aktivering i flera områden i hjärnan,

inklusive lillhjärnan, hos vuxna med dyslexi. Det finns dessutom starka bevis för att dyslexi

i många fall sammanfaller med uppmärksamhetsproblem och motoriska problem.

 

Andra studier har visat att barn med dyslexi har kvarstående primitiva reflexer i långt högre

grad än normala läsare och att motorisk träning förbättrar läsförmågan. En av världens

ledande medicinska tidskrifter, The Lancet, publicerade år 2000 en studie om hur kvarstående

spädbarnsreflexer försvårar läsinlärningen. En grupp barn med dyslexi och aktiv asymmetrisk

tonisk nackreflex fick genom motoriska övningar hjälp att integrera reflexen. Den behandlade

gruppen förbättrade på ett signifikant sätt sin läsförmåga jämfört med en likvärdig kontrollgrupp,

som inte fick någon sådan hjälp och där reflexen kvarstod oförändrad.

 

Rytmisk rörelseträning inför läs- och skrivinlärningen

Erfarenheterna av Rytmisk rörelseträning inte bara i Sverige utan i många andra länder har

visat att problem med synen är den viktigaste orsaken till att barn inte lär sig läsa.

Motoriska svårigheter och aktiva primitiva reflexer inverkar på visuella färdigheter som är

av grundläggande betydelse för läsförmågan, till exempel samsyn och ackommodation.

Genom enkla reflexövningar och lekar förbättras seendet så att barnet har möjlighet att lära

sig läsai skolan.

 

Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering påverkar även fonologiska problem. Via lillhjärnan

stimuleras språkområdena i vänster hjärnhalva av de rytmiska rörelserna så att artikulation

och språkförmåga förbättras. Ett annat sätt att påverka fonologisk förmåga är att integrera

kvardröjande spädbarnsreflexer som försvårar artikulationen (Förskolekursen del 4).

 

Rytmisk rörelseträning och reflexintegrering förbättrar även problem med framtida läsförståelse.

Barn som inte får problem med avkodningen av språket kan ändå få svårigheter att

förstå vad de läser, speciellt när de blir äldre och texterna blir mer komplicerade. Genom

de rytmiska rörelserna förbättras funktionen i prefrontala barken, som har avgörande

betydelse för läsförståelsen.

 

Kursledare - se fliken Om oss

 

Centrum för rytmisk rörelseträning
Gårdsvägen 2
169 70 Solna
www.rytmiskrorelsetraning.se